Medlemspolitik

Medlemspolitikken sikrer træning af børn, unge og voksne under retmæssige omstændigheder.

 

Børnepolitik

Politikken er gældende for bestyrelsesmedlemmer, alle instruktører, hjælpetrænere og andre med tilknytning til mon- og børneholdet.

Børnepolitikken skal skabe et trygt og lærerigt miljø for børnene.

 • Børnetræningen skal tage udgangspunkt i børnenes behov, både motorisk og adfærdsmæssigt.
 • Jævnfør pågældende lovgivning og i overensstemmelse med klubbens vedtægter indhentes en børneattest på alle børneholds instruktører.
 • Mobning og chikane af enhver art tolereres ikke på børneholdet. De tilknyttede instruktører samt bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til den pågældende episode og igangsætte de nødvendige konfliktløsende tiltag.
 • Klubben skal danne rammerne for et børnevenligt miljø.
 • Klubbens forældrerepræsentant er talsmand for klubbens børnehold til bestyrelsesmøderne.
 • Børnegradueringerne skal være en positiv oplevelse for børnene og tager udgangspunkt i de motorisk og adfærdsmæssige færdigheder, som er tilegnet under børnetræningerne.
 • Børnearrangementerne må ikke fraholde specifikke grupper af børn fra at deltage og klubben bestræber sig på at afholde andre aktiviteter end selve træningen, fx i form af fastelavn, juleafslutning mm.
 • Mon-børn flytter til børneholdet mellem deres 8- og 9-års fødselsdag, og børn på børneholdet flytter til voksenholdet omkring deres 15-års fødselsdag. Det specifikke tidspunkt vurderes dog af instruktøren.

 

Ungdoms- og voksenpolitik

Ungdoms- og Voksenpolitikken skal skabe et trygt og lærerigt miljø for unge og voksne.
 • Træningen henvendt til unge og voksne tager hensyn til alder og behov, idet der tages udgangspunkt i holdsammensætningen og træningstiden.
 • Jævnfør pågældende lovgivning og i overensstemmelse med klubbens vedtægter indhentes en børneattest på alle instruktører på ungdoms- og voksenholdet.
 • Mobning og chikane af enhver art tolereres ikke på ungdoms-og voksenholdet. Bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til den pågældende episode og igangsætte de nødvendige konfliktløsende tiltag.
 • Eventuelle problemer angående træningen, instruktører eller strukturen i klubben kan nævnes direkte til de involverede parter eller med talsmanden for voksenholdet som tager sagen videre til bestyrelsen.
 • Graduering skal være en positiv oplevelse for unge og voksne, hvor evaluering tager udgangspunkt i de tilegnede færdigheder fra træningerne med hensyntagen til alder og behov.
 • Unge og voksen arrangementer må ikke fraholde specifikke grupper af unge og voksne fra at deltage og klubben er forpligtet til at afholde andre arrangementer for unge og voksne end træningerne.

 

Instruktørpolitik 

Instruktørpolitik indebærer beskrivelse af den ønskede handlemåde for instruktører og hjælpeinstruktører i Aalborg Taekwondo Klub.

 • Bestyrelsen beslutter i samarbejde med instruktør formanden, hvem der er godkendt til at være instruktør eller hjælpeinstruktør i klubben.
 • Unge og voksne udøvere med den nødvendige erfaring bør tilbydes et trænerkursus og involveres i afholdelsen af træningerne som hjælpeinstruktører. 
 • Alle instruktører skal have gennemgået den nødvendige undervisning, relevant for deres virke som instruktør på det pågældende hold. Hjælpeinstruktører skal som minimum oplæres af de aktive instruktører, ved gradvist at varetage større del af træningen.
  • Instruktørerne har i fællesskab udarbejdet et dokument med beskrivelse af hjælpetrænerrollen på de pågældende hold. Dokumentet er tilgængeligt på instruktørernes fælles drev og i printet udgave til udlevering i klubben til interesserede.
 • For at være instruktør eller hjælpeinstruktør udfyldes der hvert år en børneattest (gælder fra 15 år). Det sker hvert år efter generalforsamlingen og opfølgende hvis der kommer nye instruktører til.
 • Instruktørerne er ansvarlige for tilrettelæggelsen af træningerne på holdene. Dette sikres gennem en træningsplan for de enkelte hold.
 • Grundholdet skal understøtte eleverne til konkurrence holdene. Stil og funktionalitet skal kunne understøtte teknikholdet såvel som kampholdet til konkurrencerne.
 • Træningerne opbygger det nødvendige repertoire, stil og funktionalitet, som efter Dansk Taekwondo Forbunds pensum.
 • Evalueringen af den enkelte udøver under træningen skal ikke være af udstillende, men motiverende karakter, baseret på positiv og anerkende pædagogik.
 • Forventninger til instruktør/hjælpeinstruktør:
  • Møder forberedt op til træninger.
  • Gør ‘brug af de øvrige instruktøreres erfaringer, for at medvirke i at fortsætte klubbens udvikling. Stil spørgsmål og kom med ideer til forbedringer.
  • Deltager ved instruktørmøder.
  • Fungerer som et godt eksempel både i og udenfor klubben, fx til træninger samt arrangementer. 
 • Goder for instruktører og hjælpeinstruktører:
  • Nøgle til Aalborg Taekwondo Klub.
  • Helt (instruktører) eller delvis (hjælpetrænere) kontingentfritagelse.
 • Goder bortfalder, når man ikke længere er instruktør eller hjælpeinstruktør i klubben. 
 • Bestyrelse og instruktørformand evaluerer instruktørernes virke og træningernes indhold i forhold til træningsplanen for det pågældende hold og dertil vedtaget politikker på området.
 • Før og efter børnetræning og montræning sørger instruktører for at klæde om før børnene ankommer eller uden for klubbens lokaler (i omklædningsrummet eller på toilettet)

 

Gradueringspolitik

Planlægning:

 • Instruktørudvalget planlægger i samarbejde med bestyrelsen tre årlige gradueringer.
 • Gradueringsdatoer offentliggøres min. halvårligt.
 • Indstilling til graduering sker via en prøvegraduering. Prøvegradueringen foreligger ca. en måned forud for graduering, og erstatter den almindelige træning den dag. 
  • Udøvere skal indstilles til graduering senest tre uger forud for graduering.
  • Holdets instruktør/instruktører indstiller i fællesskab elever til gradueringen.
 • Eleven tilmelder sig og betaler via hjemmesiden inden tidsfristen. Vejledende pris for graduering er 100 kr. pr. gang inklusivt bælte/snip. 
 • Elever skal træne regelmæssigt på holdet for at kunne indstilles, hvilket kontrolleres med afkrydsning af deltagere ved hver træning.
  • Gældende for junior og seniorhold: Min. 20 træninger siden sidste graduering hvoraf min. 12 skal være grundtræninger, og de resterende kan suppleres af kamp eller tekniktræning. 
 • Evalueringen af udøverne sker ved prøvegraduering, med formålet at give eleverne fokuspunkter frem mod gradueringen. Evaluering af udøverne sker ved graduering, med det formål at give udøverne en positiv oplevelse og evaluerer deres repertoire på en konstruktiv måde og give korrigerende tilbagemelding.
  • Eleven evalueres ud fra bestemte kategorier med udgangspunkt i Dansk Taekwondo Forbunds pensum. 
    

Krav til eleven:

 • Tilegner sig pensum til den ønskede bæltegrad.
 • Hvis eleven ønsker at blive gradueret i anden klub, skal dette aftales med klubbens trænere og gradueringsberettigede forinden. 
 • Gradueringen foregår i dobog.
 • Eleven er selv ansvarlig for opvarmning.
 • Teoriprøve
  • Der er skriftlig teoriprøve for alle der skal gradueres til 6. kup eller herover.
  • Teoriprøven foregår samme dag som gradueringen.
  • Teoriprøven er del af helhedsvurderingen af eleven til gradueringen.
 • Svedtest
  • Alle der gradueres til 6. kup og opefter skal bestå svedtesten
  • Svedtesten er en fysisk test som skal gennemføres på max 12 minutter
  • Testen sker ved indstilling til graduering og er dermed et krav for at blive indstillet. Testen laves ikke til selve gradueringen

 

Indstilling til dangraduering

 • Indstilling til dangraduering skal ske i samarbejde med instruktørudvalget og klubbens sabumnimmer. 
 • Eleven skal overholde gældende krav fastsat af DTaF.
 • Eleven skal have undervist til mindst 10 træninger op til hver dangraduering
  • Der kan være undtagelser hvis den pågældende er tilflytter og har været aktiv instruktør i sin tidligere klub
 • Når en elev består graduering til 1. kup planlægges en vejledende plan for forløbet frem til dangraduering
  • Planen laves i samarbejde med instruktørformanden og klubbens sabumnimmer
  • Planen skal bestå af:
   • Instruktørudvikling (krav om kurser samt instruktør erfaring)
   • Forventningsafstemning af træningsindsats 
   • Vejledende tidsplan
 • Eleven skal senest 6 måneder før ønsket dangraduering gøre klubbens instruktørformand opmærksom på ønske om indstilling.
 • Såfremt eleven ikke overholder indgåede aftaler om udvikling eller træningsindsats, kan de gradueringsberettigede, efter samtale med eleven, trække indstillingen af eleven tilbage.