Medlemspolitik

Medlemspolitikken sikrer træning af børn, unge og voksne under retmæssige omstændigheder.

 

Børnepolitik

Politikken er gældende for bestyrelsesmedlemmer, alle instruktører, hjælpetrænere og andre med tilknytning til mon- og juniorholdet.

Børnepolitikken skal skabe et trygt og lærerigt miljø for børnene.

 • Børnetræningen skal tage udgangspunkt i børnenes behov, både motorisk og adfærdsmæssigt.
 • Jævnfør pågældende lovgivning og i overensstemmelse med klubbens vedtægter indhentes en børneattest på alle børneholds instruktører.
 • Mobning og chikane af enhver art tolereres ikke på børneholdene. De tilknyttede instruktører samt bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til den pågældende episode og igangsætte de nødvendige konfliktløsende tiltag.
 • Klubben skal danne rammerne for et børnevenligt miljø.
 • Klubbens forældrerepræsentant er talsmand for klubbens børnehold til bestyrelsesmøderne.
 • Børnegradueringerne skal være en positiv oplevelse for børnene og tager udgangspunkt i de motorisk og adfærdsmæssige færdigheder, som er tilegnet under børnetræningerne.
 • Børnearrangementerne må ikke fraholde specifikke grupper af børn fra at deltage og klubben bestræber sig på at afholde andre aktiviteter end selve træningen, fx i form af fastelavn, juleafslutning mm.
 • Mon-børn flytter i udgangspuntket  til juniorholdet mellem deres 8- og 9-års fødselsdag, og børn på juniorholdet flytter til seniorholdet i udgangspuntket omkring deres 15-års fødselsdag. Instruktøren kan dog lave individuelle aftaler om flytning.

 

Ungdoms- og voksenpolitik

Ungdoms- og Voksenpolitikken skal skabe et trygt og lærerigt miljø for unge og voksne.

 • Træningen henvendt til unge og voksne tager hensyn til alder og behov, idet der tages udgangspunkt i holdsammensætningen og træningstiden.
 • Jævnfør pågældende lovgivning og i overensstemmelse med klubbens vedtægter indhentes en børneattest på alle instruktører på ungdoms- og seniorholdet.
 • Mobning og chikane af enhver art tolereres ikke på ungdoms-og seniorholdet. Bestyrelsen vil i hvert enkelt tilfælde tage stilling til den pågældende episode og igangsætte de nødvendige konfliktløsende tiltag.
 • Eventuelle problemer angående træningen, instruktører eller strukturen i klubben kan nævnes direkte til de involverede parter eller med talsmanden for seniorholdet, som tager sagen videre til bestyrelsen. 
 • Graduering skal være en positiv oplevelse for unge og voksne, hvor evaluering tager udgangspunkt i de tilegnede færdigheder fra træningerne med hensyntagen til alder og behov.
 • Unge- og voksenarrangementer må ikke fraholde specifikke grupper af unge og voksne fra at deltage og klubben er forpligtet til at afholde andre arrangementer for unge og voksne end træningerne. 

 

Instruktørpolitik 

Instruktørpolitik indebærer beskrivelse af den ønskede handlemåde for instruktører og hjælpeinstruktører i Aalborg Taekwondo Klub.

 • Bestyrelsen beslutter i samarbejde med instruktørformanden, hvem der er godkendt til at være instruktør eller hjælpeinstruktør i klubben.
 • Unge og voksne udøvere med den nødvendige erfaring bør tilbydes et trænerkursus og involveres i afholdelsen af træningerne som hjælpeinstruktører. 
 • Alle instruktører skal have gennemgået den nødvendige undervisning, relevant for deres virke som instruktør på det pågældende hold. Hjælpeinstruktører skal som minimum oplæres af de aktive instruktører, ved gradvist at varetage større del af træningen.
  • Instruktørerne udarbejder beskrivelse af hjælpetrænerrollen på de pågældende hold. 
 • For at være instruktør eller hjælpeinstruktør udfyldes der hvert år en børneattest (gælder fra 15 år). Det sker hvert år efter generalforsamlingen og løbende hvis der kommer nye instruktører til.
 • Instruktørerne er ansvarlige for tilrettelæggelsen af træningerne på holdene. Dette sikres gennem en træningsplan for de enkelte hold.
 • Grundholdet skal understøtte eleverne til konkurrenceholdene. Stil og funktionalitet skal kunne understøtte teknikholdet såvel som kampholdet til konkurrencerne.
 • Træningerne opbygger det nødvendige repertoire, stil og funktionalitet, som efter Dansk Taekwondo Forbunds pensum.
 • Evalueringen af den enkelte udøver under træningen skal ikke være af udstillende, men motiverende karakter, baseret på positiv og anerkendende pædagogik.
 • Forventninger til instruktør/hjælpeinstruktør:
  • Møder forberedt op til træninger.
  • Gør brug af de øvrige instruktøreres erfaringer, for at medvirke i at fortsætte klubbens udvikling. Stil spørgsmål og kom med ideer til forbedringer.
  • Deltager ved instruktørmøder.
  • Fungerer som et godt eksempel både i og udenfor klubben, fx til træninger samt arrangementer. 
 • Goder for instruktører og hjælpeinstruktører:
  • Nøgle til Aalborg Taekwondo Klub.
  • Helt (instruktører) eller delvis (hjælpetrænere) kontingentfritagelse.
 • Goder bortfalder, når man ikke længere er instruktør eller hjælpeinstruktør i klubben. 
 • Bestyrelse og instruktørformand evaluerer instruktørernes virke og træningernes indhold i forhold til træningsplanen for det pågældende hold og dertil vedtaget politikker på området.
 • Før og efter juniortræning og montræning sørger instruktører for at klæde om før børnene ankommer eller uden for klubbens lokaler (i omklædningsrummet eller på toilettet)
   

Gradueringspolitik

Planlægning:

 • Instruktørudvalget planlægger i samarbejde med bestyrelsen tre årlige gradueringer.
 • Gradueringsdatoer offentliggøres min. halvårligt.
 • Indstilling til graduering sker af udøverens instruktører. 
 • Udøveren tilmelder sig og betaler via hjemmesiden inden tidsfristen. Vejledende pris for graduering er 100 kr. pr. gang inklusiv bælte/snip. 
 • I udgangspunktet skal udøvere træne regelmæssigtt, og som vejledning bør udøvere på  junior og seniorhold have: 
  •  Min. 20 træninger siden sidste graduering hvoraf 12 er grundtræninger, og de resterende kan suppleres af kamp- eller tekniktræning. 


 

Krav til udøveren:

 • Tilegner sig pensum til den ønskede bæltegrad.
 • Hvis udøveren ønsker at blive gradueret i anden klub, skal dette aftales med klubbens trænere og gradueringsberettigede forinden. 
 • Gradueringen foregår i dobog.
 • Før gradueringen er udøveren er selv ansvarlig for opvarmning.
 • Teoriprøve
  • Der kan afholdes skriftlig teoriprøve for alle der skal gradueres til 6. kup eller herover.
  • Teoriprøven er del af helhedsvurderingen af eleven til gradueringen.

 


 

Indstilling til dangraduering

 • Indstilling til dangraduering skal ske i samarbejde med klubbens sabumnimmer. 
 • Udøveren skal overholde gældende krav fastsat af DTaF.
 • Udøveren skal have undervist til mindst 10 træninger op til hver dangraduering
  • Der kan være undtagelser hvis den pågældende er tilflytter og har været aktiv instruktør i sin tidligere klub
 • Når en udøver består graduering til 1. kup planlægges en vejledende plan for forløbet frem til dangraduering.
  • Planen laves i samarbejde med instruktørformanden og klubbens sabumnimmer.
  • Planen skal bestå af:
   • Instruktørudvikling (krav om kurser samt instruktør erfaring).
   • Forventningsafstemning af træningsindsats.
   • Vejledende tidsplan.
 • Udøveren skal senest 6 måneder før ønsket dangraduering gøre klubbens instruktørformand opmærksom på ønske om indstilling.
 • Såfremt udøveren ikke overholder indgåede aftaler om udvikling eller træningsindsats, kan de gradueringsberettigede, efter samtale med eleven, trække indstillingen af udøveren tilbage.

 

Benyttelse af Aalborg Taekwondo Klubs Lokaler

Generelt 

 • En A-nøglebrik er en nøglebrik der åbner for både Aalborg Taekwondo Klubs klubfaciliteter og Nordkrafts hoveddør.   
 • En B-nøglebrik er en nøglebrik, der åbner for Aalborg Taekwondo Klubs faciliteter men ikke Nordkrafts hoveddør.  
 • Nøglebrikker er personlige og må ikke lånes ud.   
 • Der skal betales et depositum på 50 kroner ved udlevering af en nøglebrik
 • Brug af klubbens lokaler udenfor åbningstiderne er i udgangspunktet til personlig træning. Sociale aktiviteter for alle klubbens medlemmer kan afholdes, men skal forhåndsgodkendes af klubbens bestyrelsesformand.

 

Bestyrelsesmedlemmers adgang til klubben    

 • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har A-nøglebrikker til klubben.  
 • Mistes nøglen betaler bestyrelsesmedlemmet/suppleanten selv for en ny (jvf. gældende priser fra Nordkraft).
 • Nøglebrikken skal afleveres ved generalforsamlingen for valgperiodens udløb.  

 

Instruktørers adgang til klubben

 • Instruktører og hjælpeinstruktører har A-nøglebrikker til klubben.  
 • Mistes nøglen betaler instruktør/hjælpeinstruktør selv for en ny (jvf. gældendepriser fra Nordkraft).
 • Nøglebrikken skal senest afleveres ved instruktørarbejdets ophør.
   

Andre ansvarshaveres adgang til klubben  

 • Købmanden har en A-nøglebrik til klubben.
 • Klubbens Fysioterapeut har en A-nøglebrik til klubben.
 • Mistes nøglen betaler ansvarshaveren selv for en ny (jvf. gældende priser fra Nordkraft).
 • Nøglebrikken skal senest afleveres ved ansvarsområdets ophør.
   

Menige medlemmers adgang til klubben   

 • Aktive æresmedlemmer kan gives en B-nøgle.
 • Medlemmer over 4. kup og med 1 aktivt årsmedlemskab kan købe en B-nøglebrik.
 • Nøglebrikken afleveres/deaktiveres senest ved medlemmets udmeldelse eller ved overgang til passivt medlemskab.
 • Menige medlemmer gives adgang til klubben for at tilgodese deres behov for personlig træning.
 • Menige medlemmer må ikke benytte klubbens lokaler til at arrangere officielle træninger.

 

Senest opdateret: 18/5-2024